Projecten

Opdrachtgever

VvE Ulenpas

Project

Opstellen Meerjarenonderhoudsplan

Werkzaamheden

Voor VvE De Ulenpas te Velp, hebben wij een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld. Elk bezit heeft zijn onderhoud nodig. Om dit onderhoud in kaart te brengen en de verwachte kosten, ook richting de toekomst duidelijk te hebben hebben wij voor de VvE een meerjardenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld.  Tijdens de bouwkundige keuring is er vastgesteld welke elementen met welke frequentie en op welke wijze onderhoud behoeven. Alle uitkomsten van de inspecties zijn gerapporteerd in het digitale rapport.

Opdrachtgever

Gemeente Apeldoorn

Project

Uitvoeren van een Quickscan

Werkzaamheden

Wij hebben een Quickscan uitgevoerd van diverse panden in opdracht van Gemeente Heerde. Dit betrof o.a. parkeergarages, begraafplaatsen, brandweergarages en fietsenstallingen. De inhoud van de Quickscan betrof installaties en bouwkundig exterieur. Dit op basis van de bestaande MJOP’s.

De uitkomst is een kostenraming voor het onderhoud. De gebreken zijn op locatie niveau weergegeven.  Dit resulteert in een efficiëntere uitvoering voor de aannemer.

Opdrachtgever

Gemeente Apeldoorn

Project

Uitvoeren van een conditiemeting NEN2767

Werkzaamheden

Om een goed en actueel beeld van de woning en loods te verkrijgen is er een conditiemeting uitgevoerd.        Het exterieur van de woning en loods inclusief de CV- en E-installaties zijn geïnspecteerd volgens de NEN 2767. De meting is uitgevoerd vanuit de bestaande gegevens en visuele inspectie op locatie.  Gedurende de inspectie zijn de woning en loods op hoofdelementen beoordeeld. Vervolgens is hierop een conditiescore afgegeven.    De conditiescore wordt bepaald middels de conditiemethodiek conform de
NEN 2767. In de conditiemeting zijn de gebreken van alle conditiescores onderbouwd met een constatering, advisering en de daarbij behorende kostenraming.

Opdrachtgever

Gemeente Apeldoorn

Project

Opstellen van ontruimingsplattegronden

Werkzaamheden

Voor Gemeente Apeldoorn hebben wij een ontruimingsplattegrond opgesteld en vervaardigd basis van de NEN 1414 en de NEN 8112. Dit eveneens volgens de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit. Het tekenwerk is geoptimaliseerd en waar nodig aangevuld en aangepast om tot een volledig definitief beeld voor het gehele gebouw te komen.

Met betrekking tot het tekenwerk zijn de vlucht sectoren verdeeld en alle relevante vluchtroutes aangegeven. De vlucht sectoren van het gebouw zijn  bepaald en er heeft  een intakegesprek op locatie plaatsgevonden met het hoofd van de BHV-organisatie. Het definitieve rapport bevat aanduidingen waar er verzamelplaatsen zijn, een calamiteitenwijzer met daarin opgenomen een voorbeeld van hoe te handelen bij een aantal verschillende calamiteiten, informatie over de organisatie en het gebouw, informatie over het personeelsbestand en de daarbij horende BHV-organisatie, aanduiding hoe de alarmeringsprocedure in het gebouw moet verlopen met een daarbij horende stroomschema en de omschrijving van de taken van de BHV-organisatie.

Opdrachtgever

VvE Koningshoek I
Project

Opstellen MJOB

 

Werkzaamheden

Door Wegkamp Bouwtechnisch Adviesbureau is een meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB) opgesteld voor VvE Koningshoek I. Deze vereniging betreft een appartementencomplex uit 2004 met 8 appartementen en is gevestigd in Swalmen.

Opdrachtgever

Sprengenland Wonen
Project

Opstellen 11 nulmetingen

 

Werkzaamheden

Voor Sprengenland Wonen heeft Wegkamp Bouwtechnisch Adviesbureau opdracht gekregen om een nulmeting uit te voeren voor 11 complexen. Middels een visuele inspectie is de buitenschil voor de betreffende complexen beoordeeld.

Om de huidige kwaliteit van het interieur van de woningen te beoordelen, zijn er binnen opnames uitgevoerd. Volgens een inspectieformulier worden de afmetingen, vloer- en wandafwerkingen, ZAV, klachten, wensen e.d. opgenomen.

Opdrachtgever

Gelre Ziekenhuizen Zutphen
Project

Conditiemeting NEN 2767

 

Werkzaamheden

Voor het Gelre Ziekenhuis te Zutphen heeft Wegkamp Bouwtechnisch Adviesbureau opdracht gekregen om een conditiemeting conform de NEN 2762 uit te voeren.

Vorig jaar heeft wegkamp voor locatie Apeldoorn dezelfde opdracht naar tevredenheid uitgevoerd.

 

Bij de opdracht is uitgegaan van 40.999 m2 BVO.

 

Opdrachtgever

Drie Gasthuizen Groep
Project

Vervaardigen van verhuurtekeningen

 

Werkzaamheden

Van Drie Gasthuizen Groep heeft Wegkamp opdracht gekregen om voor zeven appartementcomplexen verhuurtekeningen te tekenen. Het tekenwerk omvat de navolgende werkzaamheden:

 

 • Het tekenen van de aantal types per appartementen complex;
 • Onderhoek (gegevens opdrachtgever) maken voor de tekeningen;
 • De tekeningen worden schaal 1 op 100 getekend;
 • Keukenapparatuur (koelkast, vaatwasser e.d.) wordt ingetekend;
 • Op de tekening wordt een ruimteoverzicht met m2’s weergegeven;
 • De bergingen van de appartementen worden weergegeven op de tekening;
 • Mogelijkheid om een plattegrond in 3D uit te printen.

 

Opdrachtgever

VvE Waltersingel 2-12
Project

Uitzetten groot onderhoud

 

Werkzaamheden

Wegkamp Bouwtechnisch Adviesbureau heeft opdracht gekregen om het groot onderhoud conform het jaarplan 2015, uit de door ons opgestelde meerjaren onderhoudsbegroting, te laten uitvoeren.

 

De opdracht omvat de volgende werkzaamheden:

 • Offertes bij gerenommeerde aannemers aanvragen;
 • De werkzaamheden met de aannemer(s) op locatie bekijken en toe lichten;
 • Een offertevergelijk maken van de ontvangen offertes;
 • Opdrachtbrief, namens de VvE, verstrekken aan de aannemer;
 • De werkzaamheden van de aannemers in plannen;
 • De bewoners op de hoogte (laten) stellen van de uit te voeren werkzaamheden;
 • Toezicht en begeleiding van de uit te voeren werkzaamheden.

 

 

Opdrachtgever

Gemeente Heerde
Project

Rapportage Energetische maatregelen Raadhuis

 

Werkzaamheden

Gemeente Heerde heeft Wegkamp Bouwtechnisch Adviesbureau verzocht om een rapportage op te stellen voor het duurzaam renoveren inclusief het opstellen van een kostenraming voor het Raadhuis die is gevestigd aan de Dorpstraat 3 te Heerde.

 

De focus gedurende het opstellen van de rapportage ligt op de instandhouding van het bijzondere pand waarbij het behoud en herstel van het Raadhuis voorop staan.

In de rapportage heeft Wegkamp een onderbouwd advies over de te nemen renovatie-maatregelen worden aangegeven. Hierin zijn drie scenario’s gemaakt en aan het advies een kostenraming voor het uit te voeren onderhoud of herstel gekoppeld.

Opdrachtgever

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC)
Project

Totale Onderhoudsproces UMC Utrecht

 

Werkzaamheden

Het beheren en in kaart brengen van het totale onderhoudsproces voor het gehele UMC Utrecht. Hierbij wordt door Wegkamp Bouwtechnisch Adviesbureau een efficiencyslag gemaakt zodat op een pragmatische en dynamische wijze kan worden gestuurd binnen het UMC Utrecht.

Opdrachtgever

Gemeente Heerde
Project

Opstellen en actualiseren MJOB’s

 

Werkzaamheden

Door Wegkamp Bouwtechnisch Adviesbureau wordt een Meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) van zowel het interieur als exterieur opgesteld van het nieuwe gemeentehuis te Heerde. De MJOB geeft een duidelijke kijk van geconstateerde bevindingen, mankementen en de daarbij behorende aanbevelingen voor de komende jaren.

Opdrachtgever

BCL Real Estate B.V.
Project

Opstellen van een Quickscan van het Deltion College

 

Werkzaamheden

Door Wegkamp Bouwtechnisch Adviesbureau is door het uitvoeren van een quickscan een meerjaren onderhoudsplan opgesteld op basis van de Quick en Easy methode. Deze methode houdt in dat het object op basis van visuele steekproeven is geïnspecteerd met betrekking tot bouwkundige elementen en de technische staat hiervan op basis van NEN 2767 is weergegeven.

 

De Quick en Easy methode is belangrijk om het huidige meerjaren onderhoudsplan te vergelijken. Tevens is het een eerste opstap naar een verder uitgewerkt meerjaren onderhoudsplan.
Het gebouw bestaat uit 11 gebouwdelen, 2 atriums, één brug en twee parkeergarages. In deze quickscan is uitgegaan van een totaal bruto vloeroppervlak van 103.861 m².

Opdrachtgever

Gelre Ziekenhuis
Project

Conditiemeting NEN2767

 

Werkzaamheden

Voor het Gelre Ziekenhuis te Apeldoorn (locatie Lucas) is door Wegkamp Bouwtechnisch Adviesbureau een conditiemeting uitgevoerd conform de NEN2767 normering.

In deze conditiemeting zijn de gebreken van alle conditiescores onderbouwd waarin de hoeveelheden en bedragen staan vermeld. In deze onderbouwing is tevens een advisering meegenomen wat er aan werkzaamheden uitgevoerd dient te worden. Het voordeel hiervan is dat het jaarplan 2015 is gerealiseerd waarin alle gebreken en het noodzakelijk onderhoud staan vermeld. Bij de eventuele uitvoering van onderhoudswerkzaamheden is de aannemer meteen op de hoogte van de uit te voeren werkzaamheden en de betreffende locatie.
Bij de opdracht is uitgegaan van 61.132,7m2 BVO.

Opdrachtgever

Woningstichting De Goede Woning
Project

Inmeten en bepalen hoeveelheden 140 complexen

 

Werkzaamheden

Door woningstichting De Goede Woning is aan Wegkamp Bouwtechnisch Adviesbureau opdracht gegeven voor het inmeten en rapporteren van hoeveelheden van de onderhoudsgevoelige elementen van 140 complexen. Voordeel is dat bij verkoop van het bezit je te allen tijde de juiste hoeveelheden inzichtelijk hebt.

 

De opdracht is onder te verdelen in 3 onderdelen:

 • Hoeveelheden bepalen per woningtype.
 • Lijnenschets maken per woningtype.
 • Invoeren gegevens.

Opdrachtgever

Droomparken
Project

Opstellen en actualiseren MJOB’S

 

Werkzaamheden

Voor de recreatieparken van Droomparken zijn wij een vaste partner waarbij wij onder andere de Meerjarenonderhoudsbegrotingen opstellen, directievoering en toezicht verlenen op de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden en het verzorgen van aanbestedingsprocedures.

Opdrachtgever

VvE Waltersingel 2-12
Project

Opstellen van een MJOB

 

Werkzaamheden

Door Wegkamp Bouwtechnisch Adviesbureau is een Meerjarenonderhoudsbegroting opgesteld voor de Vereniging van Eigenaars Waltersingel 2 – 12 te Apeldoorn.

Dit complex betreft een appartementencomplex uit 1958 met 18 appartementen en is gevestigd in Apeldoorn.

 

De MJOB voor zowel het interieur als exterieur geeft een duidelijke kijk van geconstateerde bevindingen, mankementen en de daarbij behorende aanbevelingen voor de komende jaren.