Privacyverklaring

Wegkamp Bouwtechnisch Adviesbureau, gevestigd aan Het Dennenbos 12
7325 AE Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
https://www.wegkampadviesbureau.nl Het Dennenbos 12
7325 AE Apeldoorn 055-3605888

Nathalie van der Loo is de Functionaris Gegevensbescherming van Wegkamp Bouwtechnisch Adviesbureau. Zij is te bereiken via info@wegkampadviesbureau.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wegkamp Bouwtechnisch Adviesbureau verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Naam
– Bedrijfsnaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Uw vraag
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wegkampadviesbureau.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wegkamp Bouwtechnisch Adviesbureau verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of uw vraag te beantwoorden.
– Wegkamp Bouwtechnisch Adviesbureau analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Wegkamp Bouwtechnisch Adviesbureau neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wegkamp Bouwtechnisch Adviesbureau) tussen zit. Wegkamp Bouwtechnisch Adviesbureau gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Office 365 (Outlook, Word, Excel) voor het mailen van klanten en relaties als ook het vastleggen van informatie
[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wegkamp Bouwtechnisch Adviesbureau bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Aanvragen website:

Van de vragen via het contactformulier van onze website leggen wij  persoonsgegevens vast als:

NAW gegevens, bedrijfsgegevens, adres gegevens, locatie gegevens, geslacht, functie, telefoonnummers, e-mail adres, NAW gegevens en uw vraag. De bewaartermijn van deze gegevens zijn totdat uw vraag is verwerkt en beantwoord. Hierna worden uw gegevens binnen maximaal 4 weken uit de administratie verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Wegkamp Bouwtechnisch Adviesbureau deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wegkamp Bouwtechnisch Adviesbureau blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Wegkamp Bouwtechnisch Adviesbureau uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

[voeg hier een tabel toe met: de categorie waar derde toe behoort, naam en jurisdictie, doel en welke gegevens.]

Google Analytics voor het bijhouden van bezoekers van onze website pagina’s, uw ip-adres is geanonimiseerd.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wegkamp Bouwtechnisch Adviesbureau gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wegkamp Bouwtechnisch Adviesbureau gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wegkamp Bouwtechnisch Adviesbureau en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wegkampadviesbureau.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wegkamp Bouwtechnisch Adviesbureau wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wegkamp Bouwtechnisch Adviesbureau neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@wegkampadviesbureau.nl